ผลการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานวิชาการ

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ให้โหลดหนังสือเชิญนำเสนอผลงาน และสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ที่พัก และ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางจากต้นสังกัดได้
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานประเภทบรรยาย (Oral Presentation) จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน

โปรดศึกษากติกาการนำเสนอตามรายละเอียดด้านล่างและติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดการนำเสนอผลงานเพิ่มเติมได้ที่ tcoh2019@gmail.com

หนังสือเชิญนำเสนอผลงาน

กติกาในการนำเสนอ ไฟล์ PDF

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)

คำแนะนำการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)

 1. การนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) จะประเมินคัดเลือกเฉพาะผลงานที่นำเสนอด้วยการ บรรยายสด ประกอบ LCD Projector โดยขอให้ใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ชุด Microsoft Office Power point 2003-2010 หากใช้ Font Tahoma จะคมชัดและมองเห็นได้ดีกว่าทุก Font
 2. มีเวลาในการนำเสนอเรื่องละ 12 นาทีโดยจะมีการเตือนด้วยกริ่งสั้น นาทีที่ 10 นาทีและกริ่งยาว ที่ 12 นาที โดยจะหยุดการนำเสนอเมื่อครบกำหนดเวลา ให้กรรมการซักถาม 8 นาที
 3. เพื่อให้การนำเสนอผลงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านไปรายงานตัวเพื่อเตรียมนำเสนอ ตามกติกาการนำเสนอวิชาการ ณ จุดลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงาน พร้อมมอบ Flash Drive หรือ Handy Drive ผลงาน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ตั้งแตเ่วลา 08.00 – 10.00 น.
 4. หากต้องการใช้อุปกรณ์นอกเหนือจากนี้ ต้องแจ้งให้ผู้จัดการประชุมทราบก่อน

การนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation)

คำแนะนำการเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 1. การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) ผู้นำเสนอสามารถติดผลงาน จำนวน 1 บอร์ด ต่อ 1 เรื่อง ผู้นำเสนอต้องนำเสนอในบริเวณพื้นที่ / สถานที่ที่ฝ่ายสถานที่จัดเตรียมไว้
 2. ขนาดของบอร์ด กว้าง 90 ซม. สูง 120 ซม.
 3. ผู้นำเสนอสามารถติดโปสเตอร์ได้ด้วยอุปกรณ์เทปกาว 2 หน้าหรือแม็กยิงโปสเตอร์
 4. ให้ผู้นำเสนอด้วยโปสเตอรรายงานตัวพรอมติดตั้งโปสเตอร์ของตนเอง ณ จุดลงทะเบียน ระยะเวลาจัด แสดงโปสเตอร์มีกำหนด 2 วัน สามารถติดได้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 เป็นต้นไป และควรติดตั้ง โปสเตอร์ให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. เพื่อความเป็นระเบียบและประธานจะ ได้เยี่ยมชมผลงาน
 5. ผู้นำเสนอผลงานอยู่ประจำพื้นที่เพื่อนำเสนอโปสเตอร์ในช่วงเวลาที่ระบุไว้ในกำหนดการ
 6. ผู้เสนอผลงานสามารถเก็บโปสเตอร์กลับในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ไป
 7. ผลงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอแบบโปสเตอร์จะต้องเตรียมบทคัดย่อตามรูปแบบ ที่กำหนด สำหรับ ลงตีพิมพ์ ในเล่ม Proceeding ด้วย
 8. การเตรียมงาน ภาคโปสเตอรโดยมีรายละเอียดเนื้อหาดังนี้
1) ชื่อ เรื่อง
2) ชื่อ ผู้ทำการวิจัย
3) หน่วย งาน
4) กรณีเป็นงานวิจัย โดยพิมพ์และขึ้นย่อหน้าใหม่ในแต่ละหัวข้อ คือ 
  บทนำ……………………………………
  วิธีการศึกษา ……………………………
  ผลการศึกษา ……………………………….. 
  สรุป ………………………………………….
  วิจารณ์และเสนอแนะ……………………………… 
5) กรณีเป็นงานวิชาการอื่น ๆ เช่น โครงการ/นวัตกรรม ที่น่าสนใจ โดยพิมพ์และขึ้นย่อหน้าใหม่ ในแต่ ละหัวข้อ คือ
  บทนำ ………………………………………..
  วิธีการ ………………………………………
  ผลการดำเนินงาน ………………………………… 
  บทสรุปการเรียนรู้…………