เอกสารในการสมัคร

สามารถสมัครได้ 2 วิธี
  • โหลดหนังสือเชิญประชุม โอนเงินค่าสมัคร และส่งหนังสือและหลักฐานไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ของแต่ละสมาคม
  • สมัครออนไลน์ตามลิงค์ด้านล่างของแต่ละสมาคมและโอนเงินค่าสมัครและส่งหลักฐานการจ่ายเงินไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้

หนังสือเชิญประชุม

ลงทะเบียนออนไลน์

สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

สมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

คุณทิพย์ทิวา เจตปริยญาณ โทรศัพท์ 02-5174333 มือถือ 086-6039336

สมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย

คุณวราภรณ์ เลิศศิลป์ โทรศัพท์ 091-5192222 E-mail address jabe_1963@hotmail.com
คุณยุพา พิทักษ์วาณิชย์ โทรศัพท์ 081-7899323 E-mail address Yupa_pitug@hotmail.com

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ติดต่อที่ โทรศัพท์ 087-7145030