อำนวยการ

ที่ปรึกษา

 • รศ.นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร
 • ศ.พญ.วิลาวัลย์ จึงประเสริฐ
 • พ.อ.นพ.สุรจิต สุนทรธรรม
 • ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ

ประธาน

 • นพ.อดุลย์ บัณฑุกุล

รองประธาน

 • รศ.นพ.โยธิน เบญจวัง
 • นางรังสิมา บําเพ็ญบุญ
 • รศ.ดร.วันทนีย์ พันธ์ประสิทธิ์

กรรมการ

 • คุณกฤษฎา ประเสริฐสุโข
 • นพ.ธนะวัฒน์ เจริญวานิชชการ
 • นพ.ณัฐพล ประจวบพันธ์ศร
 • น.อ.นพ.อติพงษ์ สุจิรัตน์ ร.น.
 • นางสาวจเกศบุญชู เกษมพิพัฒน์พงศ
 • นางมริสสา กองสมบัติสุข
 • นางจิราพร ประกายรุ้งทอง
 • ดร.วรรณา จงจิตรไพศาล
 • ผศ.ดร.แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ

กรรมการและเลขานุการ

 • พ.อ.นพ.คทาวุธ ดีปรีชา
 • นพ.ธีระศิษฏ์ เฉินบํารุง
 • นางจันทร์ทิพย์ อินทวงศ
 • น.อ.นพ.เสฏฐศิริ แสงสุวรรณ
 • พญ.เกศ ชัยวัชราภรณ

ดำเนินการ

อนุกรรมการฝ่ายต้อนรับ/ลงทะเบียน/รับรองวิทยากร

หน้าที่ วางแผน อํานวยการ ดําเนินการเกี่ยวกับ การลงทะเบียน การเชิญวิทยากร(โดยประสานกับฝ่ายวิชาการ) การต้อนรับวิทยากร การรับลงทะเบียน การตรวจสอบต่างๆ ด้านการลงทะเบียน

ประธาน

 • ดร.วรรณา จงจิตรไพศาล

กรรมการ

 • นางเกียรติขจร ประติพัทธิ์พงษ์
 • นางสาววราภรณ์ เลิศศิลป์
 • ทีม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และตัวแทนจาก 3 สมาคม (นายทะเบียน) แต่ละสมาคมทําบัญชี ลงทะเบียนเอง

อนุกรรมการฝ่ายวิชาการและนิทรรศการ

หน้าที่ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ดําเนินการ เกี่ยวกับการคัดเลือกหัวข้อการประชุมวิชาการ วิทยากร คัดเลือกผลงานวิชาการเพื่อนําเสนอในรูปแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ รวมถึงดําเนินการในเรื่องของการคัดเลือก และประสานผู้วิพากษ์ในการนําเสนอผลงานวิชาการ

ประธาน

 • ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล

กรรมการ

 • ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
 • รศ.ดร.พญ.เนสินี ไชยเอีย
 • รศ.ดร.พญ.พิชญา พรรคทองสุข
 • ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
 • ผศ.ดร.แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ
 • รศ.ดร.สุรินธร กลัมพากร
 • น.อ.นพ.อติพงศ์ สุจิรัตน์ ร.น
 • พญ.สวนีย์ ศรีเจริญธรรม
 • อ.ดร.วิสันติ เลาหอุดมโชค
 • อ.ดร.นิรัญกาญจ์ จันทรา
 • รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง
 • ดร.วรรณา จงจิตรไพศาล

เลขานุการ

 • นางจันทร์ทิพย์ อินทวงศ์

อนุกรรมการฝ่ายพิธีการ

หน้าที่ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ดําเนินการเกี่ยวกับ การพิธีการต่างๆ ทั้งพิธีเปิด พิธีมอบรางวัล และ คัดเลือกพิธีกร ประสานพิธีกร รับรองประธานในพิธี

ประธาน

 • นางสาวจเกศบุญชู เกษมพิพัฒน์พงศ

กรรมการ

 • นพ.เอกรินทร์ ลักขณาลิขิตกุล
 • พญ.พิชญพร พูนนาค
 • นางศิริอร ภัทรพฤกษา
 • นางสาววิลาวัลย์ หมอมูล

เลขานุการ

 • นางจิราพร ประกายรุ้งทอง

อนุกรรมการฝ่ายอาหาร/การบริการ/การสนับสนุน/สถานที่

หน้าที่ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ดําเนินการเกี่ยวกับ การติดต่อประสานงานสถานที่ อาหาร ที่จอดรถ รวมถึงการบริการอื่นๆ ในระหว่างงาน และการสนับสนุนด้านอื่นๆ และงานด้านโสตทัศนูปกรณ์

ประธาน

 • นางรังสิมา บําเพ็ญบุญ

รองประธาน

 • นพ.ณัฐพล ประจวบพันธ์ศรี

กรรมการ

 • นางรุ่งศรี รุ่งตระกูล

เลขานุการ

 • นายวีระนิช โสดา

อนุกรรมการฝ่ายการเงิน/งบประมาณ

หน้าที่ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และดําเนินการทางดำเนินการเงินและงบประมาณและทําหน้าที่เกี่ยวกับด้านการเงิน

ประธาน

 • พญ.เกศ ชัยวัชราภรณ์

กรรมการ

 • นางยุพา พิทักษ์วานิชย์
 • นายวีริศ จิรไชยภาส
 • พญ.ชีวรัตน์ ปราสาร
 • น.ส.ลัลลนา กนกชัยปราโมทย์

เลขานุการ

 • ร.ต.อ.หญิงยุรีพรรณ วณิชโยบล
 • นายธวัชชัย ชินวิเศษวงศ์

อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้าที่ วางแผน อํานวยการ ประสานงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ จัดหาของที่ระลึก การทําหนังสือเชิญ และ การธุรการทั้งปวงของการประชุมและหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประธาน

 • นพ.ธีระศิษฏ์ เฉินบํารุง

กรรมการ

 • นพ.ทศพร เอกปรีชากลุ
 • พญ.วริษา สุนทรวินิต
 • พญ.รชนีกร วีระเจริญ
 • นพ.ปรีดี บัญญัติรชต
 • นพ.สุทธิศักดิ์ เด่นดวงใจ
 • นางเอื้อมพร เกษมสุข
 • นางสาวนัยน์ปพร อักษรเผือก

เลขานุการ

 • นางวัลย์ลดา เลาหกุล