การประชุม วิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แห่งประเทศไทย 2019 ไฟล์ PDF

14 สิงหาคม 2562

เวลากิจกรรม
09.00 – 10.00 น.ปาฐกถาเกียรติยศ พญ.มาลินี วงศ์พานิช บทบาทการแพทย์ทางเลือกในการดูแล สุขภาพและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ และ ความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ
โดย พญ.วิลาวัลย์ จึงประเสริฐ อดีตอธิบดีกรมการแพทย์ อดีตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และอดีตผู้อำนวยการกองอาชีวอนามัย
10.00 - 10.15 น.
Poster presentation P01-P04
ทีม 1
รศ.ดร.พญ.พิชญา พรรคทองสุข
ดร.วรรณา จงจิตรไพศาล
ผศ.ดร.สมชาย พรชัยวิวัฒน์
Poster presentation P12-P15
ทีม 2
รศ.ดร.พญ.เนสินี ไชยเอีย
ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์
ผศ.ดร.ลักษณา เหล่าเกียรติ
Poster presentation P23-P26
ทีม 3
ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
รศ.ดร.สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ
อ.ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล
10.15 – 11.30 น.ประกาศข้อตกลงความร่วมมือในการจัดแนวทางการตรวจสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ โดย
นพ.อดุลย์ บัณฑุกุล นายกสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
พว.รังสิมา บำเพ็ญบุญ นายกสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย
รศ.สราวุธ สธุรรมาสา นายกสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
ผู้ดำเนินการรายการ รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11.30 – 12.00 น พิธีเปิดการประชุม และเยี่ยมชมนทิรรศการ
โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ
กล่าวรายงานการประชุม
โดย นพ.อดุลย์ บัณฑุกุล ประธานสมาพันธ์อาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
12.00 – 13.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.45 - 13.00 น.
Poster presentation P05-P08
ทีม 1
รศ.ดร.พญ.พิชญา พรรคทองสุข
ดร.วรรณา จงจิตรไพศาล
ผศ.ดร.สมชาย พรชัยวิวัฒน์
Poster presentation P16-P19
ทีม 2
รศ.ดร.พญ.เนสินี ไชยเอีย
ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์
ผศ.ดร.ลักษณา เหล่าเกียรติ
Poster presentation P27-P30
ทีม 3
ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
รศ.ดร.สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ
อ.ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล
13.00 – 14.00 น.พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
โดย ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผอ.สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
14.00 - 14.15 น.
Poster presentation P09-P11
ทีม 1
รศ.ดร.พญ.พิชญา พรรคทองสุข
ดร.วรรณา จงจิตรไพศาล
ผศ.ดร.สมชาย พรชัยวิวัฒน์
Poster presentation P20-P22
ทีม 2
รศ.ดร.พญ.เนสินี ไชยเอีย
ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์
ผศ.ดร.ลักษณา เหล่าเกียรติ
Poster presentation P31-P33
ทีม 3
ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
รศ.ดร.สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ
อ.ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล
14.00 – 17.00 น.นำเสนอผลงาน Oral Presentation

ห้องที่ 1 ผลงานวิชาการ 6 เรื่อง O_01 - O_06
ผู้วิพากษ์
ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
รศ.ดร.สุรินธร กลัมพากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ดร.วิสันติ เลาหอุดมโชค คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องที่ 2 ผลงานวิชาการ 6 เรื่อง O_07 - O_012
ผู้วิพากษ์
ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ดร.นิรัญกาญจ์ จันทรา คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

15 สิงหาคม 2562

8.00 - 9.00 น. พิธีมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นและใบประกาศนำเสนอผลงาน โดย นพ.อดุลย์ บัณฑุกุล ประธานคณะกรรมการสมาพันธ์อาชีวอนมัยและความปลอดภัยแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

หลังจากพิธีมอบรางวัล จะแบ่งการประชุมเป็น 3 ห้องย่อยของแต่ละสมาคม ดังนี้

สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

เวลากิจกรรม
09.00 - 10.00 น.มาตรฐานการจัดบริการคลินิกอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กรณีตัวอย่าง คลินิกมลพิษ รพ.นพรัตน์ราชธานี
โดย นพ.อดุลย์ บัณฑุกุล นายกสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม แห่งประเทศไทย
10.00 - 12.00 น.การจัดการโรคระบาด กรณีในสถานประกอบการและในโรงพยาบาล กรณี การจัดการในสถานประกอบการ
โดย พ.ท.ดร.นพ.ภพกฤต ภพธรอังกูร กรมแพทย์ทหารบก

กรณี การจัดการในโรงพยาบาล
โดย รศ.ดร.พญ.เนสินี ไชยเอีย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ดำเนินการอภิปราย พ.อ.นพ.คทาวุธ ดีปรีชา
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.คลินิกอาชีวเวชกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา
โดย พญ.ภัทราวลัย สิรินารา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1400 - 16.00 น.ประชุมสามัญประจำปี สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม แห่งประเทศไทย

สมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย

เวลากิจกรรม
09.00 – 10.00 น.กฎหมายกับการทำงานของพยาบาลอาชีวอนามัยในสถานพยาบาลภาครัฐ/ภาคเอกชน และ ในสถานประกอบการ
โดย อ.ประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล ที่ปรึกษากฎหมายสภาการพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรมสาขาการพยาบาล
10.00 – 11.00 น.พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้มีอุปการคุณและคุณูปการต่อสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย
ประชุมสามัญประจำปี สมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย
11.00 - 12.00 น.พลังรัก พลังชีวิตเพื่องานพยาบาลอาชีวอนามัย โดย พันเอกหญิง รุ่งทิวา พิมสักกะ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.พยาบาลอาชีวอนามัยกับงานคุณภาพ
โดย พว.มานิดา วาสนสิทธิ รพ.กรุงเทพพัทยา
พว.ณัฐนชิา ทองอ่วม กรรมการผู้จัดการบริษัท มอร์เซฟตี้ ฟอร์เทรนนิง คอเปอเรชั่น
ผู้ดำเนินการอภิปราย พว.รุ่งศรี รุ่งตระกูล รพ.โพธาราม
14.30 - 16.00 น.ความสำเร็จของงาน wellness center ในสถานประกอบการ โดย พว.เอื้อมพร เกษมสุข พยาบาลวิชาชีพ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เวลากิจกรรม
09.00 – 10.30 น.เจาะลึกพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 และ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงาน พ.ศ.2554
โดย อ.ดร.ชลาลัย หาญเจนลกัษณ์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10.30 – 12.00 น.Workshop 1 คุณสมบัติของผู้ให้บริการตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคฯ และพระราชบัญญัติความ ปลอดภัยฯ ควรเป็นอย่างไร
Workshop 2 ผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการำางานตาม มาตรา 33 พรบ.ความปลอดภัยฯ ควรมีคุณสมบัติอะไร
โดย อ.ดร.นิรัญกาญจ์ จันทรา คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
12.00 - 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.Workshop 3 จป.วิชาชีพจะจัดระบบการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนโดยรอบ โรงงานเราที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษอย่างไร
จัดทำข้อสรุปเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดย นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส จำกัด
15.00 – 16.00 น.จัดทำข้อสรุปเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดย นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส จำกัด